[ Close Window ]
หารายได้ระหว่างเรียน
     อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน ONE CLASS ONE PRODUCT ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 9 ตั้งแต่ วันศุร์ที่ 17 มิย.55

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พิธีเคารพครู
     ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสุรเมธ ตะวันธรงค์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเคารพครู ของนักเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี
     ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 และแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรี เลี่ยนบรรจง ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี
     ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 และแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรี เลี่ยนบรรจง ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี
     ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 และแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรี เลี่ยนบรรจง ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 และแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรี เลี่ยนบรรจง ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 และแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรี เลี่ยนบรรจง ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ลูก ส. ต้อนรับการประชุม อ.ก.ค.ศ.
     โรงเรียนวัดสระเกศ ให้การต้อนรับนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธาน อ.ก.ค.ศ. และคณะ ในการประชุม "อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
     วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โครงการอิ่มท้อง เพื่อน้อง ตอนพักเที่ยง
     โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้จัด "โครงการอิ่มท้อง เพื่อน้อง ตอนพักเที่ยง" จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ยากไร้ไม่สามารถจัดซื้ออาหารกลางวันรับประทานได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก พระธรรมกวี เจ้าอาวาสราชาธิวาสวิหารให้การสนับสนุนโครงการนี้

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ละครต่อต้านยาเสพติด
     วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดราชาธิวาสโดยงานแนะแนวได้จัด ละครต่อต้านยาเสพติดซึ่งแสดงโดยตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๔-๖

     โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555
     โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

     โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ กล่าวนำคณะลูกเสือและเนตรนารีทบทวนคำปฏิญาณ

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ กล่าวนำคณะลูกเสือและเนตรนารีทบทวนคำปฏิญาณ

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ กล่าวนำคณะลูกเสือและเนตรนารีทบทวนคำปฏิญาณ

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติ
     ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีนายขวัญชัย ไกรธรรม อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เป็นประธานในพิธี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติ
     ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีนายขวัญชัย ไกรธรรม อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เป็นประธานในพิธี

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160