[ Close Window ]
ถวายพระพร
     ผู้อำนวยการสุรเมธ ตะวันธรงค์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่10 สิงหาคม 2555 ณ ลานไอซีที

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ..การเรียนรู้ด้วย ICT
     ผอ สุพจน์ หล้าธรรม เป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม ๑โดยมีวิทยากร นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๑ และ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ..การเรียนรู้ด้วย ICT
     ผอ สุพจน์ หล้าธรรม เป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม ๑โดยมีวิทยากร นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๑ และ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ..การเรียนรู้ด้วย ICT
     ผอ สุพจน์ หล้าธรรม เป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม ๑โดยมีวิทยากร นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๑ และ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ..การเรียนรู้ด้วย ICT
     ผอ สุพจน์ หล้าธรรม เป็นประธานในการเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม ๑โดยมีวิทยากร นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๑ และ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
คนดี ทวีธา ๒
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่นชม ในการทำความดี ของ ด.ช.รติพงษ์ นามบุรี ม.1/2 และ ด.ช.วันชนะ ใจกำแหง ม.1/2 ที่เก็บเงินได้จำนวน 2900 บาท แล้วส่งคืน ด.ญ. จารุวรรณ อุทาพันธ์ ม.1/4 หน้าเสาธงโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ขอชื่นชมและส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
คนดี ทวีธา ๒
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่นชม ในการทำความดี ของ ด.ช.รติพงษ์ นามบุรี ม.1/2 และ ด.ช.วันชนะ ใจกำแหง ม.1/2 ที่เก็บเงินได้จำนวน 2900 บาท แล้วส่งคืน ด.ญ. จารุวรรณ อุทาพันธ์ ม.1/4 หน้าเสาธงโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ขอชื่นชมและส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
กิจกรรมอาเซียน
     กิจกรรมอาเซียน ผอ.สนั่น ชนันทวารี ผอ.บมว. ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมอาเซียนขึ้น เพื่อเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง
     กองทัพเรือ ร่วมกับโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยท่านรองพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณงค์ เทน้ำหมักชีวภาพลงแม่น้ำเจ้าพระยา และปล่อยปลาลงสู่แม่ พร้อมนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

     โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วันเกียรติยศ
     นายประเสริฐ ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีและมอบเกรียติบัตร นักเรียนเข้าร่วม การประกวดแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 น.ส.สุดารัตน์ กิ่งโพธิ์ ม.5/2 น.ส.ทรรศนีย์ ปุรณะ ม.5/2 น.ส.ลลิตา ปราณี ม.5/2 น.ส.อัศนีพรย์ ฐานวิเศษ ม.5/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีและมอบเกรียติบัตร นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 น.ส.มาลัย สิงห์พลงาม ม.5/2 น.ส.สายธารทิพย์ โสภา ม.5/2 น.ส.ทิพานัน นาประโคน ม.4/2 น.ส.กุลระวี ศรีสุดดี ม.4/2 น.ส.วราภรณ์ สุพอ ม.4/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีและมอบเกรียติบัตร นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชากรทางพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 น.ส.วิลาวัณย์ ถ่ายถอด ม.6/2 น.ส.ธัญญารัตน์ พิมูลชาติ ม.6/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีและมอบเกรียติบัตร นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการวันแม่แห่งชาติ การแข่งขันวาดภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อารีรัตน์ เรือนอินทร์ ม.6/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นำโดย น.ส.มนทิรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อำนวยการ นายรัฐกร สุขอ้วน ครูผู้ดูแลพานักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการวันแม่แห่งชาติ การประกวดแข่งขันวาดภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อารีรัตน์ เรือนอินทร์ ม.6/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
     นำโดย น.ส.มนทิรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อำนวยการ นายรัฐกร สุขอ้วน ครูผู้ดูแลพานักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการวันแม่แห่งชาติ การประกวดแข่งขันวาดภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อารีรัตน์ เรือนอินทร์ ม.6/2

     โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
ลูก ส. เสวนาเยาวชนรุ่นใหม่รู้ภัยยาเสพติด
     ร.ร.วัดสระเกศจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ภัยยาเสพติด" โดยมี นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพม.๑ มาเป็นประธานในพิธี ผอ.มนัส ปิ่นนิกร และองค์กรต่างๆ ให้การต้อนรับ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
การอบรมฯการจัดการเรียนรู้คู่การใช้สื่อ ICT และการน
     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนในฝัน ได้จัด การอบรมฯการจัดการเรียนรู้คู่การใช้สื่อ ICT และการนวดแผนไทย ท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในพิธี และ คณะครูจาก โรงเรียนในสังกัด กทม. และ สพม.เขต1 เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

     โรงเรียนแจ้งร้อนวิทยา
มอบทุนการศึกษา
     นายประเสริฐ ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
การอบรมฯการจัดการเรียนรู้คู่การใช้สื่อ ICT และการน
     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนในฝัน ได้จัด การอบรมฯการจัดการเรียนรู้คู่การใช้สื่อ ICT และการนวดแผนไทย ท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในพิธี และ คณะครูจาก โรงเรียนในสังกัด กทม. และ สพม.เขต1 เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

     โรงเรียนแจ้งร้อนวิทยา
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดพิธี

     โรงเรียน
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดพิธี

     โรงเรียน
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดพิธี

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล เป็นประธานเปิดพิธี

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยมี นายบรรจง รินทระ รองฯกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การให้ความรู้ และการแสดง science show เป็นต้น

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160