[ Close Window ]
ลูก ส. ตักบาตรเทโว
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร และรองสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ๓๑ ต.ค. ๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร นำคณะลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้ารับการอบรมความเป็นผู้นำ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ๑๙-๒๒ ต.ค. ๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร นำครูและนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค. ๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

     โรงเรียน
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

     โรงเรียน
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

     โรงเรียน
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
การประชุมผู้บริหารกลุ่มเพชรกรุงธน31
     ผู้อำนวยการสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 เยี่ยมชมโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มเพชรกรุงธน31 ที่มาประชุม ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องชงโค โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
การประชุมและเยี่ยมชมห้องอาเซี่ยน
     ผู้อำนวยการสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มเพชรกรุงธน31ที่มาประชุม ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องอาเซี่ยน โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
การเยี่ยมชมห้องอาเซี่ยน
     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1และคณะผู้บริหารกลุ่ม เพชรกรุงธน31ประชุมในวันพุธที่17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องชงโค และให้เกียรติชมห้องอาเซี่ยน โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มเพชรกรุงธน31
     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และคณะผู้บริหารกลุ่ม เพชรกรุงธน31 ประชุมในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องชงโค โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ลูก ส. ร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกลาง
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร นำครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม "รวมพลังเยาวชนเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชินี" มีการจัดนิทรรศการ และการร่วมกิจกรรมของนักเรียน ณ โรงพยาบาลกลาง ๑๒ ต.ค. ๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตค. ๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตค. ๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับโล่ห์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง
     พ.จ.ท. จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับโล่ห์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.เกมส์ 2555) ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพ…….29 กันยายน 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานฯ
     พ.จ.ท. จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับรางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ … 28 กันยายน 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
รับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด จากนางรัชดา อิสระเสนารักษ์ ผอ.สำนักบริหารมาตรฐาน ๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ″อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต″ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพิกุลทอง

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด จากนางรัชดา อิสระเสนารักษ์ ผอ.สำนักบริหารมาตรฐาน ๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ″อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต″ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพิกุลทอง

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด จากนางรัชดา อิสระเสนารักษ์ ผอ.สำนักบริหารมาตรฐาน ๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ″อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต″ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพิกุลทอง

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
     โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิ บรรณารักษศาสตร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 085-133-9959 ครูประสิทธิ์ ตันตริรักษ์ธรรม

     โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ลูก ส. จัดอบรมการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีคุณครูทุกคนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ประชุมสัมมนาครู คศ.๒ สังกัด สพม.๑ กลุ่มที่ ๔
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมด้วยรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ นำคณะครู คศ.๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาครู คศ.๒ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ประชุมสัมมนาครู คศ.๒ สังกัด สพม.๑ กลุ่มที่ ๔
     ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมด้วยรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ นำคณะครู คศ.๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาครู คศ.๒ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
     กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯจัดพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 84 รูป โดยร่วมกัววัดสีสุก และชุมชนชาวบางมด

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
     กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯจัดพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 84 รูป โดยร่วมกัววัดสีสุก และชุมชนชาวบางมด

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160