[ Close Window ]
รางวัลชนะเลิศการออกแบบปกหนังสือภาษาอังกฤษฉบับพกพา
     ท่านผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล มอบรางวัลให้กับนางสาวสุทธาภา ผลดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบปกหนังสือภาษาอังกฤษฉบับพกพา D.R. English prompts for ASEAN ที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
มอบช่อดอกไม้แด่นายกยิ่งลักษณ์
     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยชุมนุมพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาและโครงการ IDEA-IDOL เท่าทันสื่อ มอบช่อดอกไม้ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ท่านนายกฯ ลงนามรับรองร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อสร้างสรรค์ฉบับประชาชน ณ ทำเนียบรัฐบาล ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ทำบุญรับปีใหม่
     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง [ภาพข่าวสวนอนันต์]

     โรงเรียนสวนอนันต์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา
     บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จัดซื้อหนังสือ เข้าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นจำนวนเงิน 60,444 บาท โดยมีท่านผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นผู้รับมอบ

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีืัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องดอกแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
Big Cleaning Day
     Big Cleaning Day 11 January 2013 at ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
     นายสนั่น ชนันทวารี ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลแห่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ของคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160