[ Close Window ]
รางวัลชนะเลิศการออกแบบปกหนังสือภาษาอังกฤษฉบับพกพา
     ท่านผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล มอบรางวัลให้กับนางสาวสุทธาภา ผลดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบปกหนังสือภาษาอังกฤษฉบับพกพา D.R. English prompts for ASEAN ที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
มอบช่อดอกไม้แด่นายกยิ่งลักษณ์
     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยชุมนุมพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาและโครงการ IDEA-IDOL เท่าทันสื่อ มอบช่อดอกไม้ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ท่านนายกฯ ลงนามรับรองร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อสร้างสรรค์ฉบับประชาชน ณ ทำเนียบรัฐบาล ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายวีระชัยแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองร้อยพิเศษฝึกรบพิเศษ กองกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ทำบุญรับปีใหม่
     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง [ภาพข่าวสวนอนันต์]

     โรงเรียนสวนอนันต์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกองพันทหารสื่อสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา
     บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จัดซื้อหนังสือ เข้าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นจำนวนเงิน 60,444 บาท โดยมีท่านผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นผู้รับมอบ

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะผู้ติดตามได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีืัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องดอกแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
Big Cleaning Day
     Big Cleaning Day 11 January 2013 at ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
     นายสนั่น ชนันทวารี ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลแห่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ของคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] Next>>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160