[ Close Window ]
งานบวรมงคลนิทัศน์ และประกวดโครงงานนักเรียน ‘55
     ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1 กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บวรมงคลนิทัศน์ และประกวดโครงงานนักเรียน ’55” และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.1 ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานของนักเรียนแต่ละห้องและร่วมชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ……….18 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียน
งานบวรมงคลนิทัศน์ และประกวดโครงงานนักเรียน ‘55
     ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1 กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บวรมงคลนิทัศน์ และประกวดโครงงานนักเรียน ’55” และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.1 ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานของนักเรียนแต่ละห้องและร่วมชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ……….18 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
การอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
     นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 13-15 ก.พ. 2556 - ม.1 เข้าค่ายปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี - ม.2 เข้าค่ายไทเกอร์แคมป์ จังหวัดลพบุรี - ม.3 เข้าค่ายปรฉัตร จังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดอินทาราม

     โรงเรียนวัดอินทาราม
ประชุมเพื่อปรึกษางานราชการของ รร.ในกลุ่มที่ ๔
     ผอ. สำเร็จ แก้วกระจ่าง ผอ.รร.สว.๓ และประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.เขต ๑ กลุ่มที่ ๔ พร้อมทั้งผอ. และรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ และรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ประชุมเพื่อปรึกษางานราชการของ รร.ในกลุ่มที่ ๔
     ผอ. สำเร็จ แก้วกระจ่าง ผอ.รร.สว.๓ และประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.เขต ๑ กลุ่มที่ ๔ พร้อมทั้งผอ. และรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ และรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ประชุมเพื่อปรึกษางานราชการของ รร.ในกลุ่มที่ ๔
     ผอ. สำเร็จ แก้วกระจ่าง ผอ.รร.สว.๓ และประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.เขต ๑ กลุ่มที่ ๔ พร้อมทั้งผอ. และรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ และรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ประชุมเพื่อปรึกษางานราชการของ รร.ในกลุ่มที่ ๔
     ผอ. สำเร็จ แก้วกระจ่าง ผอ.รร.สว.๓ และประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.เขต ๑ กลุ่มที่ ๔ พร้อมทั้งผอ. และรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ และรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
ลูก ส. แนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน
     ครูพรพรรณ สังขโพธิ์ และครูเจษฎา รักสัจ ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ประเทศไทยใสสะอาดฯ
     ผู้อำนวยการชัยสิทธิ์ ดอนท้วม แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันวาดภาพและได้รางวัลในโครงการใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อม“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อม“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
รับการประเมินคุณภาพภสยนอกรอบสาม
     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
     ผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นประธานเปิดงาน "คืนกำไรให้นักอ่าน" กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ของงานห้องสมุด และผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียน

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
     ผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นประธานเปิดงาน "คืนกำไรให้นักอ่าน" กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ของงานห้องสมุด และผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียน

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
     ผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นประธานเปิดงาน "คืนกำไรให้นักอ่าน" กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ของงานห้องสมุด และผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียน

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
     ผลงานการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยครูบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
     ผลงานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล
     ขอแสดงความยินดีกับนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 มอบโดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ขอแสดงความยินดีกับผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล
     ขอแสดงความยินดีกับนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 มอบโดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียน
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
งาน Open House 2013
     กิจกรรมวัน Open House 2013 เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนำเสนอโครงงานดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Drama

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
งาน Open House 2013
     กิจกรรมวัน Open House 2013 เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนำเสนอโครงงานดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Drama

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
งาน Open House 2013
     กิจกรรมวัน Open House 2013 เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนำเสนอโครงงานดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Drama

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
งาน Open House 2013
     กิจกรรมวัน Open House 2013 เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนำเสนอโครงงานดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Drama

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] Next>>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160