[ Close Window ]
การประชุมประสานแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ และรองฯคณาธิป สิริพรหมภัทร และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และวางแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติ ″๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์″ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
การประชุมประสานแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ และรองฯคณาธิป สิริพรหมภัทร และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และวางแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติ ″๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์″ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
แสดงความยินดี
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประเสริฐ ม่วงศิริ ในโอกาสได้รับการเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่
     ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
หัวข้อข่าว
     ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี 1/2555
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม เป็นประธานในการประชุมและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
ลูก ส. มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครู
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ"ปฏิบัติธรรม นำศิษย์ดี บนวิถีพอเพียง" ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. เขตหนองจอก
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงความยินดี
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับคุณครูสมสุดา สุดสวาทในโอกาสเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. มอบเกียรติบัติให้ลูกเสือ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและลูกเสือที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
ลูก ส. ร่วมงานอิ่มบุญ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม "อิ่มบุญ" ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรมในปีสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธาน
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
วันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ด้านการเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความพร้อมเพรียงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
วันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ด้านการเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความพร้อมเพรียงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
     ผอ.สนั่น ชนันทวารี ผอ.บมว.กล่าวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/55 โดยเน้นขอความร่วมมือจากนักเรียน ด้านระเบียบวินัย วิชาการ และคงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 23 พค.55

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
รางวัล Eco-School Award
     นางสาววรรณภา ทองสีไพล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ บมว.ได้รับรางวัล ครู Eco-School Award ซึ่งได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จากผลงานในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ประชุมผู้ปกครอง
     ผู้อำนวยการสุรเมธ ตะวันธรงค์ พบผู้ปกครอง ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ลานไอซีที. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ท่านรองเลขาฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่อ.ว.ท.
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผ.อ.สุรเมธ ตะวันธรงค์และคณะ ให้การต้อนรับ ๑๓ พค.๕๕

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
     พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณะครู บมว. ของนักเรียนใหม่ช้้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 225 คน ในการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมจริยธรรม 18-20 พค.55 พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
     พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณะครู บมว. ของนักเรียนใหม่ช้้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 225 คน ในการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมจริยธรรม 18-20 พค.55 พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] Next>>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160