[ Close Window ]
การประชุมประสานแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ และรองฯคณาธิป สิริพรหมภัทร และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และวางแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติ ″๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์″ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
การประชุมประสานแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พร้อมรองฯจินดารัตน์ หยงสตาร์ และรองฯคณาธิป สิริพรหมภัทร และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และวางแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติ ″๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์″ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ
แสดงความยินดี
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประเสริฐ ม่วงศิริ ในโอกาสได้รับการเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่
     ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
หัวข้อข่าว
     ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี 1/2555
     ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม เป็นประธานในการประชุมและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
ลูก ส. มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครู
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ"ปฏิบัติธรรม นำศิษย์ดี บนวิถีพอเพียง" ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. เขตหนองจอก
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. แสดงความยินดี
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับคุณครูสมสุดา สุดสวาทในโอกาสเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
ลูก ส. มอบเกียรติบัติให้ลูกเสือ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและลูกเสือที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
นักเรียนสดใส คุณครูสดชื่น เริงรื่นสู่รั้วส้ม-ฟ้า
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ และคณะครูร่วมต้อนรับลูกๆ เข้าสู่รั้วส้ม-ฟ้า ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยความรัก ความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง..23 พ.ค. 2555

     โรงเรียนวัดบวรมงคล
ลูก ส. ร่วมงานอิ่มบุญ
     ผอ.มนัส ปิ่นนิกร พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม "อิ่มบุญ" ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรมในปีสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธาน
[ชมภาพข่าว]

     โรงเรียนวัดสระเกศ
วันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ด้านการเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความพร้อมเพรียงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
วันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ด้านการเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความพร้อมเพรียงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
     ผอ.สนั่น ชนันทวารี ผอ.บมว.กล่าวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/55 โดยเน้นขอความร่วมมือจากนักเรียน ด้านระเบียบวินัย วิชาการ และคงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 23 พค.55

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
รางวัล Eco-School Award
     นางสาววรรณภา ทองสีไพล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ บมว.ได้รับรางวัล ครู Eco-School Award ซึ่งได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จากผลงานในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ประชุมผู้ปกครอง
     ผู้อำนวยการสุรเมธ ตะวันธรงค์ พบผู้ปกครอง ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ลานไอซีที. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ท่านรองเลขาฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่อ.ว.ท.
     นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผ.อ.สุรเมธ ตะวันธรงค์และคณะ ให้การต้อนรับ ๑๓ พค.๕๕

     โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
     พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณะครู บมว. ของนักเรียนใหม่ช้้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 225 คน ในการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมจริยธรรม 18-20 พค.55 พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
     พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณะครู บมว. ของนักเรียนใหม่ช้้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 225 คน ในการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมจริยธรรม 18-20 พค.55 พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

     โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
     ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารพระราชศรีวิสุทธิวงศ์.18 พ.ค. 2555

     โรงเรียน
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160