[ Close Window ]
รับสมัครครูชาวต่างชาติ
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครุชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน อัตราเงินเดิือน ไม่เกิน 40,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอีดย ที่ นายปิยวัช 080-580-2698(รายละเอียดดังแนบ) [รายละเอียด]

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Native Speakers Wanted Jobs : Teaching 13-18 years old. Students at Rattaakosinsomphodbangkhunthian School,Bangkok [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เปิดรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สอนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ติดต่อ 080-8028485 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 56 เป็นต้นไป ด่วน [รายละเอียด]

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุม(แท็บเล็ต)
     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมฯ(แท็บเล็ต)รับซอง ในวันที่ 19-29 เมษายน 56 เวลา 08.30-16.00 น. เปิดซอง 30 เม.ย.50 เวลา 09.00 น. ต่อต่อและรับซอง 02-2437088 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
     ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเลขานุการ
     ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ และบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ จำนวน 9 ชุด กำหนดวันยื่นซองตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.56 ถึง 3 พ.ค. 56 เปิดซอง 8 พ.ค.56 สนใจติดต่อ 02-282-7897 ต่อ105 ในวันและเวลาราชการ [รายละเอียด]

     โรงเรียนราชวินิต มัธยม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ
     ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯเ เรื่องสอบราคาจ้างการประกันอุบัติเหตุนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕
     ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [รายละเอียด]

     โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2556
     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2556 กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ ได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โทร 0 2468 2163 , 0 2477 3144 ต่อ 104 [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
     ด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.1 และ ม. 4 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 เม.ย 56 - 29 เม.ย. 56 กำหนดเปิดซอง วันที่ 30 เม.ย. 56 ตามรายละเอียดดังแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวนพนักงาน 8 คน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ พร้อมประกันเครื่อง อายุ 2 ปี จำนวน 41 เครื่อง ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 เครื่อง 2.ประกันเครื่อง อายุ 2 ปี จำนวน 41 เครื่อง [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
     สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ชนิดจอสัมผัส ติดตั้งโปรแกรมช่วยสอน พร้อมโต๊ะครูและเก้าอี้ สำหรับครูผู้สอนทุกระดับชั้น จำนวน 36 ชุด 2.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต (iPad) เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่ Digital Knowledge Center จำนวน 45 เครื่อง [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2556
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โทร.02-415-3083,415-8536 ต่อ 117-118 [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ม.1 ปี 56
     กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสายปัญญา ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 612 ตึกสายสุวพรรณ [รายละเอียด]

     โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 คน
     กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. สอบถามที่ 0-2221-0196 ต่อ 101 [รายละเอียด]

     โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ปฎิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังแนบ [รายละเอียด]

     โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียน รวม 5 อาคาร รายระเอียดตามที่กำหนด [รายละเอียด]

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง [รายละเอียด]

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนพร้อมระบบ ไอซีที สคูล ห้องเรียนอัจฉริยะ [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ
     ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2556 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 02-4153083,416-0743 ต่อ 116 [รายละเอียด]

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี 2556
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้้อประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติในตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า และนักการภารโรง [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์
     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [รายละเอียด]

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
e-Mail : sesao1@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160